Privacy Policy (Malay)

Privasi anda adalah penting bagi kami. Adalah menjadi dasar Howuku untuk menghormati privasi anda mengenai sebarang maklumat yang mungkin kami kumpulkan daripada anda di seluruh laman web kami, https://howuku.com, dan laman web lain yang kami miliki dan kendalikan.

Kami hanya meminta maklumat peribadi apabila kami benar-benar memerlukannya untuk memberikan perkhidmatan kepada anda. Kami mengumpulnya dengan cara yang adil dan sah, dengan pengetahuan dan persetujuan anda. Kami juga memberitahu anda sebab kami mengumpulnya dan cara ia akan digunakan.

Kami hanya menyimpan maklumat yang dikumpul selama yang diperlukan untuk memberikan anda perkhidmatan yang diminta. Data yang kami simpan, kami akan melindungi dalam cara yang boleh diterima secara komersial untuk mengelakkan kehilangan dan kecurian, serta akses tanpa kebenaran, pendedahan, penyalinan, penggunaan atau pengubahsuaian.

Kami tidak berkongsi sebarang maklumat pengenalan peribadi secara terbuka atau dengan pihak ketiga, kecuali apabila dikehendaki oleh undang-undang.

Laman web kami mungkin memaut ke laman web luar yang tidak dikendalikan oleh kami. Harap maklum bahawa kami tidak mempunyai kawalan ke atas kandungan dan amalan laman web ini, dan tidak boleh menerima tanggungjawab atau liabiliti untuk dasar privasi masing-masing.

Anda bebas untuk menolak permintaan kami untuk maklumat peribadi anda, dengan pemahaman bahawa kami mungkin tidak dapat memberikan anda beberapa perkhidmatan yang anda inginkan.

Anda mempunyai hak untuk meminta akses kepada dan meminta pembetulan data peribadi anda yang sedang diproses oleh Howuku.

Penggunaan berterusan laman web kami oleh anda akan dianggap sebagai penerimaan amalan kami mengenai privasi dan maklumat peribadi. Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang cara kami mengendalikan data pengguna dan maklumat peribadi, sila hubungi kami.

Laman web kami, howuku.com, dimiliki dan dikendalikan oleh Equals One Ventures Sdn Bhd (1379015-X).

Polisi ini berkuat kuasa mulai 5 Mei 2022.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us